Vissza az elejére

Érintésvédelem

 

Villamos Biztonságtechnikai Szolgáltatásaink:

- Érintésvédelmi felülvizsgálatok

- Tűzvédelmi felülvizsgálatok

- Villámvédelmi felülvizsgálatok

- Villamos kisgépek éves villamos szerelői felülvizsgálatának elvégzése

 

A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok fontossága:

Az utóbbi években Magyarországon feltűnően sok, nemritkán emberéletet is követelő munkahelyi baleset történt. A több milliárdos kárt okozó épülettüzek, a sérüléssel vagy halállal végződő munkahelyi balesetek azonban megelőzhetőek lennének. Az utólagos szakértői vizsgálatok minden esetben feltártak emberi mulasztást, a kötelezően alkalmazandó szabályok be nem tartását.

http://www.szaknevsoronline.hu/hirdeteskep2/boi.jpgA tűzesetek és a súlyos sérüléssel járó munkabalesetek leggyakrabban a villamos hálózat, illetve az alkalmazott villamos berendezések, gépek, eszközök elöregedésére, meghibásodására, a szakszerűtlen használatára vagy a karbantartás elmulasztására vezethetők vissza. Ezért különösen fontos a villamos berendezések létesítési, tűzvédelmi és érintésvédelmi szabályainak ismerete, és betartása.

 

A villamos biztonságtechnikai vizsgálatok joghatályos vizsgálatok.

Jogszabályi kötelezettség terhel minden tulajdonost /gyárak, üzemek, raktárak tulajdonosai, házak ingatlanok kezelői stb./ hogy a kezelésében lévő építmények villamos hálózatát beüzemeléskor és előírt időközönként felülvizsgáltatni, ellenőriztetni kell. 

A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok célja, hogy feltárja azokat a hibákat, hiányosságokat, amelyek elsősorban az élet és a vagyonbiztonságot veszélyeztetik, továbbá célja, hogy jelentést szolgáltasson a villamos hálózat tűzrendészeti, szabványossági, biztonsági szempontból tekintetbe vehető esetleges hibákról, hogy kijavításukra, ill. pótlásukra a szükséges intézkedéseket meg lehessen tenni.
A vizsgálatról készített minősített iratban a hibákat rangsoroljuk, hogy az üzemeltető ütemezni tudja teendőit.

A kötelező villamos szabványossági vizsgálatok elmulasztása együtt jár a karbantartás elhanyagolásával, a villamos hálózat és a villamos gépek állapotának romlásával, vagyoni kárral, személyi sérüléssel, felelősségre vonással!

 

I.                 Érintésvédelem szabványosság felülvizsgálata és mérése /ÉVF

http://www.biztek.hu/images/s3.jpgÉrintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat, mérés és/ÉVF dokumentáció/ jegyzőkönyv készítése MSZ 2364, MSZ HD 60364 (MSZ 172) szabványok szerint.

Érintésvédelem célja: annak megállapítása, hogy az erősáramú villamos berendezések üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de meghibásodás következtében esetleg feszültség alá kerülő, fém vagy egyéb villamos vezető anyagú részei el vannak-e látva hatásos és szabványos érintésvédelemmel.

Az érintésvédelmi felülvizsgálat rendeltetése, hogy a létesítmény vezetőjének és illetékes szakembereinek, tájékoztatást adjon a villamos berendezések érintésvédelmi állapotáról. 
Felhívja a figyelmet a hibákra, ill. hiányosságokra, valamint az élet-, vagyon,- és üzembiztonság érdekében, a szükséges intézkedések megtételére.

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat és mérés során figyelembe vett szabványok:

A hatályos jogszabályok szerint szükséges üzembe helyezés előtti (MSZ 2364-610) és az időszakos felülvizsgálatok gyakorisága: 3 év.

A munkavédelmi előírások, rendeletek külön szabályozott rendszerességgel írják elő az érintésvédelem felülvizsgálatát.

A felülvizsgálatokon túl kötelező elvégezni az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot a villamos hálózat bővítése, javítása, átalakítása után.
Ha nincs ingatlankezelő, üzemeltető akkor a vizsgálatok elvégeztetése az ingatlan tulajdonosának feladata.

Az érintésvédelmi felülvizsgálatok és mérések elvégzésének gyakoriságát, az MSZ 60364-6 és a 22/2005 (XII.21.) FMM rendelet határozza meg.

Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint bővítés-átalakítását és javítás után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.

 

Időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:

 • Áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel.
 • Kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformáto-rokon évenkénti ellenőrzéssel.
 • Kommunális- és lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII.27.) IpM rendelet alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenkénti ellenőrzéssel.
 • Egyéb villamos berendezésekben napra pontosan 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.                                          

 

Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló feladatai:         

 • Szerelői ellenőrzést és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot végez

 • Hibavédelmi (érintésvédelmi) módot megállapít meg

 • EPH kialakítást ellenőriz

 • EPH nyilatkozatot, tanúsítványt, papírt ír, gázkészülék beüzemeléséhez, a szolgáltató felé

 • Védővezető és az üzemi nullavezető szétválasztását vizsgálja

 • TN rendszer (nullázás) kialakítását ellenőrzi

 • Hurokimpedanciát mér

 • Kioldószervet ellenőriz, értékel

 • Megengedettnél nagyobb hurok impedancia okát feltárja

 • TT rendszer (védőföldelés) kialakítását ellenőrzi

 • Földelési- és földelési-hurok ellenállást jegyzőkönyvben rögzíti

 • IT rendszer (szigetelt rendszer) érintésvédelmét ellenőrzi

 • Földelési ellenállást és zárlati áramot mér

 • Védővezető nélküli hibavédelmi (érintésvédelmi) módokat ellenőriz

 • Szigetelési ellenállás méréseket végez

 • Hibákat feltár, és minősít

 • Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzít, értékel

 • Érintésvédelmi minősítő iratot készít

 

II.               Erősáramú berendezések felülvizsgálata /EBF, villamos tűzvédelmi felülvizsgálat

 

Elrendelő jogszabály: Országos Tűzvédelmi Szabályzat, amelyet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel adtak ki.

A felülvizsgálat célja a súlyos balesetek, és jelentős anyagi károk elkerülése.

Az erősáramú berendezések felülvizsgálatának / villamos tűzvédelmi felülvizsgálat / szempontjai:

 • http://hirdetes.com/wp-content/uploads/2011/11/845065.jpgA létesítés idején a szabványoknak, előírásoknak, rendeleteknek megfelelően építették ki a berendezést.

 • Nem változott-e a vizsgált helyiségben folytatott tevékenység technológiája olyan mértékben, amely már veszélyt jelent.

 • Nem romlott-e le a villamos berendezés állaga olyan mértékben, amely veszélyes.

 

Az OTSZ térségbesorolása szerint kell a felülvizsgálatot elvégezni, melyet jegyzőkönyvben dokumentálni kell. A felülvizsgálatok gyakoriságát az alábbiak szerint írja elő:


"A"osztály: Fokozottan tűz-és robbanásveszélyes 3 évente

"B"osztály: Tűz- és robbanásveszélyes 3 évente

"C"osztály: Tűzveszélyes 6 évente

"D"osztály: Mérsékelten veszélyes 6 évente

"E"osztály: Nem tűzveszélyes 6 évente

 

Az erősáramú berendezések felülvizsgálatát jogszabályok írják elő.

A felülvizsgálatok gyakoriságát az épületben és szabadtéren folytatott tevékenységek , tárolt anyagok, tűzveszélyességi jellemzői(„A”…”E”) alapján különböző időszakonként kell elvégezni. A villamos berendezéseket első alkalommal az elkészülésük után kell ellenőrizni. Ez lehet új kivitelezés, felújítás, bővítés, de minden esetben e felülvizsgálat a kiviteli munkák befejező része. A villamos berendezéseket üzembevételük után időszakonként még a látszólaghibátlan állapotot is ellenőrizni kell.

 

Tulajdonos, üzemeltető feladatai

Ipari-, mezőgazdasági-, kereskedelmi-, vendéglátó ipari-, közlekedési-, kulturális- stb. létesítmények tulajdonosai vagy üzemeltetői általában gazdasági társaságok, vállalatok.

E gazdasági társaságok vezetőinek, vagy megbízottjainak feladata az esedékes, időszakos felülvizsgálatok elvégeztetése.

Az üzemeltető ellenőrzési kötelezettsége nem merül ki a kötelező felülvizsgálatok elvégzésében, ill. elvégeztetésében és a jegyzőkönyv megőrzésében, hanem köteles a felülvizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok, szükséges javítások elvégzésére ill. elvégeztetésére is. Szükség esetén ütemterv készítés alapján.

 

Az erősáramú berendezések felülvizsgálójának feladatai:

 • Hatályos jogszabály szerint felülvizsgálja az erősáramú villamos berendezést

 • Ellenőrzi, megvizsgálja az előírt dokumentáció meglétét, és a felülvizsgálatban felhasználja (tűzveszélyességi osztályba sorolás, áramköri rajzok, érintésvédelmi minősítő iratok, villámvédelmi minősítő iratok, Ex és CE bizonylatok)

 • Villamos berendezést tűzveszélyességi osztályba sorolással, az érvényes szabványokkal összevet

 • Általános védőintézkedéseket ellenőriz

 • Energiaellátó berendezéseket és elosztóhálózatot ellenőriz

 • Épületek és helyiségek villamos berendezését felülvizsgálja

 • Vezetékhálózatok szigetelési ellenállását méri

 • Hiány esetén áramköri rajzokat felvételez

 • Hiány esetén – tájékoztató jelleggel – helyiséget, szabadteret tűzveszélyességi osztályba sorol

 • Áramköri rajzok alapján túláramvédelmet értékel

 • Hibákat tár fel, azokat minősíti

 • Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíti, értékeli

 • Felülvizsgálatot dokumentál, minősítő iratot készít

 

 

III.            Villámvédelem /VVF

 

A villámvédelmi felülvizsgálat során figyelembe vett jogszabályok szabványok:

http://www.ervill.hu/netpics/flashlight_ds.jpg

 • OTSZ, 28/2011.(IX.6.)BM

 • MSZ HD 60364-4-41 Áramütés elleni védelem

 • MSZ 274-1:1977 Villámvédelem. Fogalom meghatározások

 • MSZ 274-2:1981/1M:2OO1  Épületek és egyéb építmények villámvédelmi csoportosítása

 • MSZ 274-3:1981/2M:2OO1 Villámhárító berendezés műszaki követelményei

 • MSZ 274-4:1977 Felülvizsgálat

 • MSZ 4851-1…5  Érintésvédelmi vizsgálati módszerek

 • MSZ 1585-1:1987 1M Üzemi szabályzat

 • MSZ IEC 1312-1:1997 Elektromágneses villámimpulzus elleni védelem

 • MSZ EN 62305 Villámvédelem

 

A villámvédelmi felülvizsgálat elvégzését jogszabályi kötelezettség írja elő, melynek gyakorisága:

 

 • http://www.mikrozona.hu/MSZ_274/Image13.gif"A"-"B" tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek, helyiségek és szabadterek esetén  3 évente szükséges a tűzvédelem, villámvédelmi szempontjai szerint vizsgálni.

 • "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek, helyiségek és szabadterek esetén 6 évente szükséges a tűzvédelem, villámvédelmi szempontjai szerint vizsgálni.

 • "D"-"E" tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek, helyiségek és szabadterek esetén 6 évente szükséges a tűzvédelem, villámvédelmi szempontjai szerint vizsgálni.

 

 MSZ EN 62305 Villámvédelem...

A felülvizsgálat célja, hogy feltárja azokat a hibákat, hiányosságokat, amelyek az élet és a vagyonbiztonságot veszélyeztetik. Tájékoztatást ad a villámvédelmi berendezés állapotáról, állagáról, valamint kielégíti-e az ide vonatkozó szabványok előírásait.

A villám a zivatarok alkalmával a felhő és a Föld vagy két felhő között keletkező nagyfeszültségű villamos kisülés.

Jelenleg a villámvédelem műszaki követelményeit szabványok és rendeletek írják elő.

A villámcsapás okozta kockázatot már viszonylag kis beruházási költséggel a gyakorlatban kielégítő szintre lehet csökkenteni.

A villámcsapás még jó villámhárító esetén is kárt tehet a létesítménybe.

A nem megfelelő villámvédelmi berendezés nem tudja megfelelően elhárítani az esetleges becsapás esetén bekövetkező károkat.

A villámhárító kialakításánál fogva alkalmas arra, hogy levezesse a villám energiáját tűz vagy mechanikai sérülés veszélye nélkül.

Sokan ebből arra következtetnek, hogy a villámhárító alkalmazásával a villámok elleni védekezés feladata megoldottnak tekinthető. Sajnos, ez nem, vagy csak részben igaz. Amikor villámcsapás éri a villámhárítót, az a nagy áramot vezet le a földbe. Ettől a szakszerűtlen tervezett ill. kivitelezett villámhárító, és a védett épület ugyan nem károsodik, azonban a levezetett villám áramának egy része behatol az elektromos hálózatba, és ez az érzékeny berendezéseket tönkreteheti, rosszabb és szerencsére ritkább, esetben elektromos zárlatot, esetleg tüzet is okozhat. Ilyenkor nem közvetlenül a villám teremt veszélyhelyzetet, hanem annak másodlagos hatása okoz kárt.

 

A villámvédelmi felülvizsgáló feladata: 

Az ipari, mezőgazdasági és más külszíni létesítmények villámvédelmének kötelezően előírt felülvizsgálatának elvégzése, illetve ennek alapján a kiállítandó dokumentumok, jegyzőkönyvek megtételére.

 • a külső villámvédelem műszakilag és biztonságtechnikailag helyes kialakításának felülvizsgálata,

 • a földelések kialakításának vizsgálata,

 • a belső villámvédelem veszélyeinek feltárása,

 • különleges létesítmények villámvédelmének vizsgálata, földelési ellenállások mérése.
 
 

Állás, karrier lehetőség Kecskemét

Bővebben